Zwroty towaru

 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - FORMULARZ ZWROTU

 • Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Lambfield.com przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań lub na adres e-mail: sprzedaz@lambfield.com

 

 • Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który  rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

   

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

   

 • Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar należy odesłać na adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań

   

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  •  
 • Sklep,  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   

 • Koszty bezpośrednie zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

   

 • W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

 • Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w poniższym linku (OŚWIADCZENIE - FORMULARZ ZWROTU)

   

 • Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.