Reklamacje

I. Reklamacje

  1. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (przekazania towaru kupującemu)  lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

    

  2. Mają Państwo prawo do złożenia reklamacji jeśli wada rzeczy ujawni się w ciągu 2 lat od momentu jej wydania.

    

  3. W celu rozpatrzenia reklamacji produkt należy wysłać wraz z dowodem zakupu oraz opisem wady na adres: Lambfield, Centrum Giant, ul. Krzywoustego 68, 61-144 Poznań. Mogą Państwo skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji.

    

  4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu czternastu dni kalendarzowych, i poinformuje klienta o dalszym sposobie postępowania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda  wymiany rzeczy, usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, a sklep nie ustosunkuje się do tego żądania w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał żądanie za zasadne.

    

  5. Gdy reklamacja zostanie rozstrzygnięta na korzyść Klienta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Niezależnie od tego Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    

  6. Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przesłaniem towaru do reklamacji.

    

  7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  8. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

 

II. Gwarancje

 

  1. Niektóre towary mogą posiadać gwarancję producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Klient korzystający z gwarancji reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta. Sklep może być pośrednikiem przekazując reklamację gwarantowi lub klient może sam skontaktować się ze wskazanym serwisem.  

    

  2. Klient sam wybiera, na jakiej podstawie dokona reklamacji towaru - na podstawie gwarancji producenta, jeśli taka istnieje czy  z tytułu rękojmi.